Объявление!


Құрметті білім алушылар, егер сізде прокторинг арқылы емтихан болса (нұсқаулық
Уважаемые обучающиеся, если у вас экзамен через прокторинг AERO (инструкция)
Dear students, if you have an AERO proctoring exam (instruction)

1. Сізге компьютер немесе ноутбук, веб-камера және микрофон, GoogleChrome браузері керек болады
1. Вам необхадимо иметь компьютер или ноутбук, веб-камера и микрофон, браузер GoogleChrome
1. You need to have a computer or laptop, webcam and microphone, GoogleChrome browser

2. Браузерге кеңейтілуін орнату керек 
2. Нужно установить расширение для браузера
2. You need to install a browser extension
https://cutt.ly/kceeMD2

3. Алдымен компьютердің уақытын дұрыс қою керек болады: Уақыт белдеуін қолмен емес автоматты түрде таңдау керек. Windows жүйесін баптау үшін: сілтеме
3. Сначала нужно правильно выставить время на компьютере: часовой пояс и время нужно автоматически выставлять, не вручную. Инструкция для Windows: ссылка
3. First you need to set the time correctly on the computer: the time zone and time must be set automatically, not manually. Instructions for Windows: link

4. Прокторинг бойынша білім алушыларға арналған жаднама
4. Памятка для обучающегося по прокторингу
4. Reminder for the student on proctoring


Вебинар о прокторинге (для студентов МУА)



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ПРОКТОРИНГА  В РЕЖИМЕ АПРОБАЦИИ